پدیده توهم مفید بودن

+1

بستن

joomina

 

مردی هر روز راس ساعتی معين به گوشه ميدان شهر میرفت و لحظاتی كلاهش را از سرش بر میداشت و به شدت تكان میداد. روزی پليس علت اين كار را از وی جويا شد. 

گفت: با اين كار زرافه ها را دور ميكنم. 

پلیس پرسید: من در اين جا زرافه ای نميبينم؟ 

پاسخ شنید: اين نشان می دهد كه من كارم را درست انجام میدهم.

به این میگویند توهم مفید بودن! 

 

ما روزانه با توهم مفید بودن سروکار داریم:

بسیاری از فرآیندهای سازمانی به ارث رسیده از گذشته با این فرض انجام میشوند که مفید هستند و ظاهرا هم نتایج نشان میدهد که چنین هستند. به عنوان مثال ارزیابی رضایت مشتریان به صورت یک پرسشنامه بی روح انجام میشود و گاهی نیز که نتایج بالا میرود ما خوشحال می شویم که حتی آمار نیز نشان میدهد که خوب عمل کردهایم.

 

تکنیکهای درمان و مقابله:

بیرحمانه در مورد روابط علت معلولی بین متغیرها بپرسید و از کسانی که سالها است یک کار را انجام میدهند توضیح بخواهید که بین کاری که انجام میدهند و نتایجی که میبینند، چه رابطهای وجود دارد.

 

کتاب هنرشفاف اندیشیدن، نویسنده رولف دوبلی

کانال تخصصی حکایات و آموزه های مدیریت-  شرکت اروند سامانه  telegram.me/ipsacert