خلاقیت در طراحی ایستگاه

0

بستن

joomina

 در طراحی شکل و ظاهر و همچنین سایهبان ایستگاه در این عکس، خلاقیت خوبی مشاهده میشود.