طراحی سایت
پنجشنبه 27 دي 1397.
-
الخميس 11 جماد أول 1440.
-
Jan 17 2019.
-

شبکه همکاری

بستن


 

در دنیای امروز ، به موازات اینکه رقابت در صنایع مختلف فشرده تر می شود، سازمان ها باید به توانمندی و فرآورده ویژه ای تکیه کنند تا ضمن تثبیت خود در بازار رقابتی ، به هویت و جایگاه بی رقیب دست یابند. بدیهی است در این شرایط ، برخورداری از شایستگی محوری و مزیت رقابتی در کسب و کار اجتناب ناپذیر می باشد.

اما مهمتر از موارد ذکر شده ، آنچه در بازار رقابتی امروز بیشتر مورد نیاز است ، برخورداری از ارتباطات کاری و عضویت در شبکه های همکاری است. توسعه کسب و کارها در حالت افقی (که در آن هیچ شرکتی مالک همه بخش های زنجیره تامین خود نیست و طبعا برون سپاری و استفاده از خدمات سایر سازمان ها  حرف اول را میزند) ، وابستگی افراد و کسب و کارها به یکدیگر را اجتناب ناپذیر ساختهاست. بعبارت سادهتر باید گفت: همه چیز برای همهکس بودن و در رده های گوناگون سرآمد شدن، دشوار و حتی نشدنی است ]1[.

همچنین با توجه به رشد سریع جمعیتی و بروز تحولات در شیوه زندگی مردم و محدودیت روزافزون در منابع موجود، نیاز به تصمیمگیریهای هدفمند، کارا و موثر در کسب و کارها، بیش از پیش ضرورت یافته که این کار تنها در سایه وجود ارتباطات اثربخش در سراسر زنجیره تامین و در نتیجه دریافت به موقع اطلاعات و داده هایی که شرایط کسب و کار را توصیف می کند، میسر خواهد بود. لذا ضروریاست تعاملات افراد در قالب شبکههای همکاری توسعه یابد تا همه از تواناییها و پتانسیل های موجود یکدیگر اطلاع حاصل کنند. در چنین شرایطی است که ارتباط سازنده و کاربردی بین بخش های مختلف زنجیره کسب و کار و زنجیره تامین برقرار خواهد شد.

وجود امکان معرفی کسب و کارها ، مزیت های رقابتی هر کسب و کار ، ظرفیت های موجود ، توسعه همکاری افراد و کسب و کارهای مطبوع آنها و سایر موارد از این دست، شرایطی را ایجاد خواهد کرد که در اثر افزایش اطلاعات و آگاهی های صاحبان کسب و کار ،  انعطاف در تصمیم گیری های آنها هم افزایش خواهد یافت و این مسئله از خصوصیت های شبکه های همکاری است که مزیت محسوب می گردد. همچنین در قالب شبکه های همکاری است که برنامه های جانبی همچون قرارهای حضوری ، برنامه های فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی در زمینه های مرتبط تحقق خواهد یافت که این مسئله می تواند بعنوان کاتالیزور در توسعه همکاری ها نقش مثبت ایفا نماید.

استفاده از زیرساخت های فنآوری اطلاعات ، شبکه های اجتماعی و ... نیز میتواند تحقق اهداف شبکههای همکاری را تسریع نماید.

در حال حاضر فقدان شبکه های همکاری کارآمد ، از نقاط منفی در کسب و کار کشور ما محسوب میگردد. در این شرایط بانک های اطلاعاتی که بصورت الکترونیکی و غیرالکترونیکی با هدف معرفی کسب و کارها ایجاد شدند نیز بعلت عدم وجود تعامل دوطرفه در بین افرادی که کسب و کار خود را در آنها معرفی کرده بودند ، نتوانستند نقشی مثبت ایفا نمایند.

 

]1[ - تریسی، مایکل و فرد ویرزما. " کتاب راهکارهای پیشتازان بازار "  ، موسسه فرهنگی فرا ، 1375