طراحی سایت
پنجشنبه 27 دي 1397.
-
الخميس 11 جماد أول 1440.
-
Jan 17 2019.
-

نظام پیشنهاد ، حرکت به سمت کارآفرینی

بستن


 

امروزه "کارآفرینی" بعنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی و اجتماعی  در دنیا شناخته می شود ، چنانکه آنرا موتور محرکه توسعه اقتصادی می دانند ]1[ . 

برای ایجاد کارآفرینی در سازمان ها مدل های مختلفی پیشنهاد شده که از جمله این مدل ها می توان به مدل کارآفرین سازمانی (کوارتکو و دستیارانش) ، مدل ترغیب کارآفرینی شرکتی (کوارتکو و هاجتس) ، مدل فرآیندی کارآفرینی (دکتر احمد پورداریانی) و مواردی از این دست اشاره نمود . در همه این مدل ها صرفنظر از هدف ها و گام های اجرایی آنها ، پارامترهایی همچون انگیزش ، مشارکت در عملکرد و تشویق به نوآوری  نقش مهمی ایفا می نمایند . علت آن است که طرح و ایده نو همواره بعنوان موتور محرکه کارآفرینی مطرح بوده است .

افراد کارآفرین افرادی هستند که قادرند هم ایده ها ، اختراعات یا اکتشافات خود را به کالا یا خدمات و سپس آنها را به ارزش تبدیل کنند و هم ایده ها یا اختراعات و اکتشافات و حتی نوآوری های دیگران را به ارزش مبدل کنند ]1[

حال اینسوال مطرح میشود که برای نوآوری و دستیابی به طرحهای جدید در سازمان ها چه باید کرد ؟ بعبارت دیگر از چه ابزاری برای دستیابی به نظرها و پیشنهادهای دیگران بهره گرفت ؟

نظام پیشنهاد امروزه بعنوان یکی از ابزارها و مکانیسم های قدرتمند مدیریت منابع انسانی مطرح می باشد . با استفاده از این ابزار قدرتمند (در صورتی که درست طراحی و اجرا شود) ، می توان به ایده های جدید کارکنان سازمان دست یافت . این مسئله به ویژه زمانی حائز اهمیت خواهد بود که مشارکت همه کارکنان در مدل کارآفرینی سازمان پیش بینی شده باشد . چرا که در این شرایط ، کل کارکنان شرکت باید دارای روحیه کارآفرینی باشند .

در یک نظام پیشنهاد ساده که به راحتی می توان آن را در سازمان طراحی و اجرا نمود ، ابتدا کمیته ای با عنوان "کمیته نظام پیشنهاد" مرکباز تعدادیاز مدیران و کارشناسانسازمان تشکیلشده و آییننامه های مرتبط نوشته تنظیم می گردد . در ادامه فرم هایی با عنوان "اعلام پیشنهاد" تهیه شده و در اختیار کارکنان قرار داده می شود

افراد پس از نوشتن پیشنهاد و جزئیات مربوط به آن در فرم ، آن را به دبیرخانه کمیته نظام پیشنهاد ارائه نموده و کد مربوط به فرم را جهت پیگیری بعدی دریافت می کنند . در ادامه پیشنهاد در کمیته مطرح شده و در صورت نیاز ، نظر کارشناسی سایر مراجع نیز دریافت می شود .

در صورت تایید نهایی کمیته نظام پیشنهاد ، پیشنهاد ارائه شده جهت اجرا می بایست به مرجع مرتبط ابلاغ گردد .

بدیهی است در این شرایط و با هدف ارزیابی دقیق پیشنهاد ارائه شده و همچنین تعیین راهکار قدردانی از پیشنهاد دهنده و نحوه بکارگیری پیشنهاد ، مکانیسم امتیازدهی به پیشنهاد ارائه شده نیز با در نظر گرفتن مواردی همچون میزان تکامل مستندات مرتبط با پیشنهاد ارائه شده ، قابلیت اجرای پیشنهاد ، پیش بینی میزان اثربخشی پیشنهاد  ، میزان ابتکار و نوآوری در پیشنهاد و سایر موارد مرتبط با پیشنهاد همراه با درجه ارزش (وزن) و حداکثر امتیاز هر یک که  طبعا  در سازمانهای مختلف  متفاوت است، میبایست طراحی شده باشد .

با رعایت دقیق موارد ذکر شده در بالا ، می توان به مشارکت مطلوب کارکنان سازمان در ارائه ایده های خلاق بعنوان موتور محرک کارآفرینی و بقا در بازار رقابتی ، امید داشت .

 

]1[ - احمد پورداریانی ، محمود و بهروز جمالی و احسان قاسمی . "کتاب جامع کارآفرینی" ، انتشارات کتابخانه فرهنگ ، 1389

 

شما اینجا هستید: خانه کتابخانه الکترونیک آرشیو یادداشت سردبیر نظام پیشنهاد ، حرکت به سمت کارآفرینی